Algemene voorwaarden

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.Camtation.com. Door gebruik te maken van de website www.Camtation.com en de daarop door Camtation aangeboden Dienst of door op de acceptatiebutton te klikken, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan.

Let op: de communicatie in de Chatrooms op de Website is niet vertrouwelijk. We adviseren je bij het gebruik van de Dienst daarmee rekening te houden. De communicatie in de Chatroom wordt door Camtation gelogd en kan bovendien worden gevolgd door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de Chatroom aanwezig zijn. Voor meer informatie over privacy en vertrouwelijkheid verwijzen we naar artikel 4 en onze Privacy Policy. Klik hier om de Privacy Policy te bekijken.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Gebruiksvoorwaarden
deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Bijlage
de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen bijlage.
1.3 Chatgesprek
communicatie via bijvoorbeeld tekstberichten, Webcam, spraak, beelden en/of iconen.
1.4 Chatroom
Ruimte op de Website die door Gebruikers gebruikt wordt voor het voeren van een Chatgesprek.
1.5 Dienst:
de dienst van Camtation op de Website bestaande, onder meer, uit het bieden van de mogelijkheid om in een Chatroom samen met andere Gebruikers Chatgesprekken te voeren.
1.6 Gebruiker
een natuurlijke persoon die met Camtation een Overeenkomst aangaat voor het gebruik van de Dienst en de Website (ook te noemen: je/jij/jou).
1.7 Overeenkomst
de overeenkomst tussen jou en Camtation op grond waarvan Camtation Dienst ter beschikking stelt.
1.8 Profiel
informatie van Gebruiker bestaande uit, onder meer, uiterlijke kenmerken, achtergrond informatie, foto’s, afbeeldingen etc.
1.9 Camtation
handelsnaam van MiSolo B.V., gevestigd te (5347 KD) Oss, aan de Maaskade 1 te Nederland.  BTW: NL8108.61.318.B01   Kvk: 17145907
1.10 Wachtwoord
je wachtwoord bestaande uit een combinatie van cijfers of letters, waarmee je in combinatie met de username, toegang krijgt tot (bepaalde onderdelen van) de Dienst.
1.11 Website
de website www.Camtation.com

 

2. Dienstverlening
2.1 Op de Website biedt Camtation Gebruikers de mogelijkheid om in Chatrooms Chatgesprekken te voeren.
2.2 Camtation is gerechtig om aan sommige onderdelen van de Dienst nadere voorwaarden te stellen waaronder de voorwaarde dat je als Gebruiker via een Profiel geregistreerd moet zijn of dat je een vergoeding dient te betalen. Deze nadere voorwaarden worden steeds op de Website vermeld.
2.3 Camtation zal zich inspannen de Website en de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren. Zij kan hierover echter geen garanties geven. Met name garandeert Camtation niet:
– dat de (inhoud van de) Chatgesprekken en Profielen juist, volledig, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig zijn,
– dat de Website en de Dienst ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van storingen en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken en storingen kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar Dienst onrechtmatig (zullen) gebruiken.
2.4 Camtation is gerechtigd de inhoud van je Profiel te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Website of de toegang tot een Chatroom te blokkeren. Dit kan onder meer plaats vinden indien in strijd wordt gehandeld met artikel 3.4 en 3.5 en eventuele andere artikelen uit deze Gebruiksvoorwaarden.
2.5 Camtation is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik (en het aantal Gebruikers) ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van de kwaliteit van de Dienst en het redelijkerwijs benodigde onderhoud daarvan.

 

3. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dien je zelf zorg te dragen voor de benodigde hard- en software, randapparatuur en verbindingen. Bovendien dien je een Profiel in te vullen, tenzij anders bepaald.
3.2 Je staat er voor in dat alle informatie in je Profiel volledig, juist en actueel zijn en dat je gerechtigd bent de informatie aan Camtation te verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst. Je vrijwaart Camtation tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
3.3 Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via je chatnaam of Profiel van de Dienst wordt gemaakt.
3.4 Bij het gebruik van de Dienst zal je je steeds houden aan de relevante wet- en regelgeving, en de door Camtation bekend gemaakte instructies en huisregels.
3.5 Je garandeert dat:
(i) je gebruik van de Dienst niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is;
(ii) je met het gebruik van de Dienst anderen, waaronder andere Gebruikers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het gebruiken van discriminerende, beledigende, gewelddadige communicatie, danwel op een andere wijze andere Leden lastig valt;
(iii) je de Dienst niet gebruikt voor het plaatsen van erotisch of pornografisch materiaal of communicatie, tenzij je gebruik maakt van het specifiek voor dat doel afgescheiden gedeelte van de Website.
(iv) je de communicatie van anderen niet opzettelijk zal verstoren en anderen ook niet op een andere wijze zal hinderen in het gebruik van de Dienst
(v) de belangen en de goede naam van Camtation, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.
3.6 Je vrijwaart Camtation volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door je gebruik van de Dienst, danwel door het niet nakomen van je verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden of het handelen in strijd daarmee.

 

4. Privacy en vertrouwelijkheid Chatgesprek
4.1 De communicatie in de Chatroom vindt plaats in een openbare ruimte. Andere Gebruikers kunnen meekijken en luisteren naar de communicatie in de Chatroom. Camtation adviseert je hiermee rekening te houden bij je gebruik van de Dienst.
4.2 Camtation behoudt zich het recht voor de communicatie in de Chatroom te laten volgen door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de Chatroom aanwezig zijn.
4.3 Moderators zijn gerechtigd om je toegang tot de Chatroom (tijdelijk) te blokkeren of de gehele Dienst (tijdelijk) op te schorten, bijvoorbeeld indien je in strijd handelt hetgeen bepaald in artikel 3.4 en 3.5.
4.4 Om de Dienst te kunnen bieden verzamelt Camtation persoonsgegevens. Camtation draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.5 De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Camtation verzamelde gegeven alsmede op het gebruik van informatie uit de Chatgesprekken die via de Website wordt verspreid. Klik hier om de Privacy Policy te bekijken.

 

5. Vergoedingen en betaling
5.1 Sommige onderdelen van de Dienst kunnen uitsluitend worden gebruikt na betaling van de op de Website vermelde bedragen.
5.2 Betaling vindt plaats via de betalingsmiddelen opgenomen op de Website. Deze betalingsmiddelen zijn afkomstig van derden, te weten (financiële) dienstverleners. De algemene voorwaarden van deze (financiële) dienstverleners zijn van toepassing op het gebruik van hun betalingsmiddelen.

 

6. Wachtwoord en gebruikersnaam
6.1 Wachtwoorden en gebruikersnamen die gebruikt worden voor de Dienst zijn strikt persoonlijk. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via je Wachtwoord en gebruikersnaam van de Dienst wordt gemaakt.
6.2 Camtation is gerechtigd je Wachtwoord en gebruikersnaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Camtation of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door een Gebruiker is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Profiel of in de Chatrooms.
7.2 Camtation verleent je het niet-exclusieve, persoonlijke en niet overdraagbare recht om gedurende de duur van de Overeenkomst gebruik te maken van de Website en de Dienst uitsluitend voor het doel beschreven in artikel 2.1.
7.3 Je mag de Website of enige inhoud daarvan niet zonder schriftelijke toestemming van Camtation aan derde(n) beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Bovendien mag je, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Camtation, geen substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) opvragen en hergebruiken en niet niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
7.4 Je garandeert dat de door jou op de Website geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten in de Chatroom, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je vrijwaart Camtation volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door jou geplaatste informatie en/of berichten op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

 

8. Spam/harvesten
8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede de e-mailadressen van Gebruikers, is uitsluitend toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op Chatgesprekken en of andere informatie van de betreffende Gebruiker. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
– het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie (waarin bijvoorbeeld goederen of diensten worden aangeboden of een onderneming of product wordt gepromoot) in de Chatroom of door middel van e-mail, telefoon of anderszins met Gebruiker(s);
– iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
– e-mailadressen van Leden te verzamelen om welke reden dan ook.
8.2 Camtation is gerechtigd je Wachtwoord en gebruikersnaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

9. Aansprakelijkheid Camtation
9.1 De totale aansprakelijkheid van Camtation, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten die je hebt moeten maken om Camtation laten voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst;
– redelijke kosten die je hebt moeten maken om de directe schade zoals bedoeld in dit artikel te voorkomen of te beperken; en
– redelijke kosten die je hebt moeten maken om de oorzaak en omvang van de directe schade vast te stellen.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van Camtation voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.4 Camtation is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

 

10. Verwijzingen
10.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Camtation heeft geen zeggenschap over deze websites. Camtation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

11 Beveiliging
11.1 Camtation spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Camtation legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

12. Duur en beëindiging
12.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12.2 Je kan op elk moment de Overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen aan de klantenservice van Camtation of je Profiel te verwijderen van de Website.
12.3 Camtation behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en je daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Dienst, indien je:
– in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
– inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
– in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
onverminderd het recht van Camtation om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen.

 

13. Slotbepalingen
13.1 Camtation is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet wil accepteren, dien je de Overeenkomst te beëindigen. Door de Dienst te blijven gebruiken stem je in met de gewijzigde voorwaarden.
13.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Camtation zal ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling voorstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
13.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.4 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde recht ‘s-Hertogenbosch.
Aanvullende voorwaarden Erotiek

In aanvulling op voorgaande artikelen gelden voor het afgeschermde gedeelte van de Website, bedoeld voor erotiek, de volgende aanvullende voorwaarden.

14. Erotiek
14.1 Uitsluitend op een specifiek daarvoor afgeschermd gedeelte van de Website, biedt Camtation je de mogelijkheid om Chatrooms te gebruiken voor erotische content.
14.2 Dit afgeschermde gedeelte van de Website kan uitsluitend gebruikt worden door Gebruikers van 18 jaar of ouder. Door gebruik te maken van dit afgeschermde gedeelte van de Website garandeer je dat je ouder bent 18 jaar.
14.3 Het is uitdrukkelijk verboden de Dienst te gebruiken voor:
– het delen van erotische of pornografische content met Gebruikers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
– seksuele activiteiten waarbij minderjarigen zijn betrokken.
– het verspreiden van illegale erotische of pornografische content;
– elke (onvrijwillige) vorm van prostitutie of escort service;
– het aanbieden of op een andere wijze promoten van prostitutiediensten, escort service, mensenhandel of andere seksuele handelingen voor commercieel gebruik
– het chanteren, uitbuiten, bedreigen of misbruik maken van andere Gebruikers
– andere illegale of onrechtmatige activiteiten.
14.4 Alvorens gebruik te maken van de Chatroom dien je te controleren of degene met wie je het Chatgesprek gaat voeren de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
14.5 Indien je redelijkerwijs het vermoeden hebt dat een Gebruiker jonger is dan 18 jaar of dat op een andere wijze in strijd wordt gehandeld met artikel 14.3, dien je onmiddellijk het Chatgesprek te staken en Camtation hiervan op de hoogte te brengen.